Świadectwa energetyczne

Czym są świadectwa energetyczne?

Są to dokumenty wykonywane przez uprawnionego specjalistę, ważne przez 10 lat, których podstawą jest charakterystyka energetyczna nieruchomości, określająca wartość energii niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb, związanych z jego użytkowaniem. W świadectwach energetycznych ocenia się potrzeby energetyczne w zależności od przeznaczenia i standardu nieruchomości oraz stanu jego systemów instalacyjnych według obiektywnych cech, a nie rzeczywistego zużycia energii, które zależy od sposobu eksploatacji i przyjętych zwyczajów. Charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych, dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania na energię na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia.

Świadectwa energetyczne sporządzane są w formie pisemnej i elektronicznej.

Świadectwa energetyczne obejmują:

 • podstawowe dane nieruchomości oraz jej charakterystykę techniczno-użytkową, a także obliczeniową wartość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia;
 • porównanie ze wskaźnikiem referencyjnym;
 • wytyczne i wskazanie możliwości zmniejszenia zużycia zapotrzebowania na energie.

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Sporządzenie świadectw jest złożonym procesem obliczeniowym, w którym należy wziąć pod uwagę szereg czynników mających wpływ na zapotrzebowanie na energię danej nieruchomości.

Certyfikaty energetyczne różnią się stopniem trudności wykonania, dlatego ceny są ustalane indywidualnie po kontakcie z klientem i zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją techniczną.

Typowe sytuacje:

 • mieszkanie – od 200 zł,
 • dom jednorodzinny od 250 zł,
 • budynek wielorodzinny od 600 zł

UWAGA! Przestrzegamy przed zakupem tanich świadectw energetycznych na serwisach aukcyjnych. Dokumenty przez nas opracowane są legalne. Zawsze dojeżdżamy na miejsce inwestycji i przeprowadzamy wizję lokalną. To w przyszłości gwarantuje brak problemów z legalnością oddania inwestycji do użytkowania. Fałszywe, opracowane zdalnie (na odległość) za pomocą pseudo „ankiet” dokumenty, mogą być w końcu zidentyfikowane.

Podstawa prawna Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Z dniem 09.03.2015 r. obowiązuje nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która określa między innymi zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, a także wymogi wobec osób, które mogą sporządzać to świadectwo.

Zgodnie z nową ustawą obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na właścicielu, zarządcy budynku lub części budynku, osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemcy, dla budynku:

 • sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajmowanego.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie obejmuje budynków:

 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2•rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. W przypadku wykonania robót budowlano-instalacyjnych, w wyniku których zmienia się charakterystyka energetyczna, świadectwo traci ważność przed upływem terminu ważności wskazanym w świadectwie.

Szukasz specjalistów od świadectw energetycznych we Wrocławiu? Zapraszamy do kontaktu!